Od danes mogoča prijava na razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj

25. 05. 2018

Vlogo za sofinanciranje stroškov je mogoče oddati od danes do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 5. septembra.

Prijavijo se lahko posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Sloveniji, samostojni podjetniki, ki niso zaposleni pri drugem delodajalcu, in posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi in so stroške za neformalno izobraževanje ali usposabljanje poravnali iz lastnih sredstev. Posameznik lahko za posamezno vlogo oz. več vlog skupaj dobi povrnjenih do največ 813 evrov z upoštevano akontacijo dohodnine.

Vlogo lahko prijavitelj odda osebno v glavni pisarni sklada v času uradnih ur, z navadno poštno pošiljko in s priporočeno poštno pošiljko na naslov sklada na Dunajski 20 v Ljubljani.

Skupna okvirna vrednost sredstev po razpisu je nekaj več kot dva milijona evrov. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pričakuje, da se bo v program vključilo približno 2500 zaposlenih posameznikov.

Med vključenimi jih bo 53 odstotkov iz Vzhodne Slovenije, 47 odstotkov pa iz Zahodne.

Posamezniki lahko z vlogo na razpis uveljavljajo sofinanciranje stroškov, nastalih v obdobju od 1. septembra lani do 31. avgusta letos, za programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, v katera so vključeni v istem obdobju.

Stroški bodo lahko sofinancirani za neformalna izobraževanja in usposabljanja, denimo za usposabljanja za znanja, ki so v veliki meri prenosljiva tudi na druga podjetja ali delovna področja, med drugim računalniška znanja, znanja jezikov, komunikacija in mediacija, in se zaključijo s potrdilom o udeležbi oziroma z dokazilom o zaključenem usposabljanju.

Prav tako so do sofinanciranja stroškov upravičena usposabljanja, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj ali nadgradnjo za potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju, tako denimo usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij.

Usposabljanja se lahko izvajajo v Sloveniji ali drugih državah znotraj EU.

Neupravičeni stroški so stroški formalnih izobraževanj in stroški e-usposabljanj.

Razpis, ki se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, delno financirata Evropski socialni sklad in ministrstvo za delo v vlogi posredniškega organa.

Vse podrobnejše informacije v zvezi z razpisom so objavljene na skladovi spletni strani, kjer je na voljo tudi vloga s prilogami in podrobnimi navodili za izpolnjevanje vloge, so zapisali na skladu.

Vir: STA

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.