Pregled ukrepov vlade za pomoč gospodarstvu

30. 03. 2020

Prav tako bodo oproščeni plačila socialnih pripevkov, bodo pa zato morali tistim, ki še delajo, plačati dodatek v višini 200 evrov. Oddahnili si bodo lahko tudi samozaposleni.


Nadomestilo za zaposlene na čakanju se bo po tem predlogu v celoti in ne le delno krilo iz proračuna. Enako velja za delavce, ki ostanejo doma zaradi varstva otrok, zaprtja meja ali ukinitve javnih prevozov. Nadomestilo znaša 80 odstotkov delavčeve plače v preteklem mesecu za polni delovni čas. Prav tako bo država prevzela strošek socialnih prispevkov zanje. 

Ukrep oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje velja tudi za zaposlene, ki še delajo. Iz sredstev, ki mu tako ostanejo, jim mora delodajalec izplačati krizni dodatek v višini 200 evrov. Do njega bodo upravičeni "zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije", so pojasnili na spletni strani vlade. 

Minimalna bruto plača znaša 940,58 evra, kar pomeni, da so do dodatka (ob izpolnjevanju drugih pogojev) upravičeni tisti, katerih bruto plača  ne presega 2821,74 evra. Dodatek bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Odlog plačila kreditnih obveznosti

Za dolžnike kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjenih na podlagi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, se odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe za 12 mesecev. Enako velja za tiste, ki najemajo kredit pri Slovenskem podjetniškem skladu ali Regionalnem razvojnem skladu iz Ribnice.

Država bo bankam jamčila za odplačilo kreditnih obveznosti. Za tiste, ki jim je bilo z vladnim ali občinskim odlokom začasno prepovedano opravljanje dejavnosti, je predvideno državno poroštvo v višini 50 odstotkov vsote 12 odloženih obrokov kreditov. Enako velja za kreditojemalce, ki so fizične osebe. V vseh ostalih primerih poroštvo dosega 25 odstotkov vsote 12 odloženih mesečnih obrokov kreditov, ki bi zapadli v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog.

Zavezancem ne bo treba plačati akontacije davka na dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, kot tudi ne obrokov davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki bodo dospeli v obdobju po uveljavitvi zakona do 31. maja.

Pomoč samozaposlenim in kmetom

Končno bodo lažje zadihali tudi samozaposleni in kmetje. Iz proračuna bodo namreč plačani prispevki za socialno varnost, hkrati pa jim bo država krila vsaj del izpadlih dohodkov. Tisti, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, za april in maj pa 700 evrov. Vendar bodo morali pred tem dokazati, da so imeli marca v primerjavi s februarjem vsaj 25-odstotni, aprila in maja pa vsaj 50-odstotni izpad dohodkov. Če se bo izkazalo, da je prejemnik podal neresnično izjavo o zmanjšanju dohodkov, bo moral vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi.

Na svoj nezavidljiv položaj so po zaprtju šol in vrtcev opozarjali lastniki zasebnih vrtcev, ki so ostali brez prihodkov, hkrati pa so morali zaposlenim zagotoviti polno plačo. Vlada jim ji prisluhnila in določila, da jim pripadajo sredstva iz proračuna v višini 85 odstotkov za vsakega otroka.

Medtem ko se nekaterim plača dviga, se drugim niža. Predsednik republike, predsednik vlade, generalni sekretar vlade, ministri, državni sekretarji, svetovalci predsednika republike, generalni sekretar urada predsednika republike, šef kabineta predsednika republike in poslanci ter funkcionarji v drugih državnih organih bodo v času epidemije prejemali 30 odstotkov nižje dohodke. 

Vlada je tudi podaljšala prepoved potniškega letalskega prometa, in sicer za nadaljnjih 14 dni.

Državni zbor bo o paketu ukrepov odločal v naslednjih dneh. Če jih potrdi, bodo veljali 1. aprila do 31. maja z možnostjo podaljšanja do 30. junija. Nekateri bodo veljali tudi retroaktivno za čas od razglasitve epidemije 13. marca. 


Vir: STA, 24ur

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.