Odlok o preklicu epidemije

Vlada Republike Slovenije je dne 14. maja 2020 izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 68/20), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je dne 15. 5. 2020, uporablja pa se od 31. maja 2020 (v nadaljevanju: Odlok). Vsi ukrepi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19, ki niso bili izrecno preklicani, sicer ostajajo še naprej v veljavi.

S sprejemom Odloka, ki se sicer prične uporabljati dne 31. maja 2020, je Vlada Republike Slovenije preprečila podaljšanje veljavnosti večine ukrepov iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki je namenjen za blažitev posledic epidemije.

Do konca meseca maja torej kot doslej veljajo vsi ukrepi, vezani na organizacijo dela, ki se jih lahko delodajalci poslužijo ter uveljavljajo povračilo izplačanih nadomestil plače s strani države na podlagi ZIUZEOP. Ravno tako je do tedaj podan obstoj izjemnih okoliščin, ki omogočajo odreditev dela na domu delavcem na podlagi 169. člena ZDR-1, saj šele s koncem epidemije (načeloma) prenehajo izjemne okoliščine, v katerih je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca in zaradi katerih se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca. Kljub temu menimo, da je obstoj izjemnih okoliščin potrebno presojati pri vsakem delodajalcu posebej, pri čemer dopuščamo možnost, da bodo izjemne okoliščine v nekaterih delovnih organizacijah še vedno podane. ne glede na preklic epidemije oz. tudi po preklicu epidemije. Ravno tako je delo na domu v čim večji meri še naprej svetovano s strani pristojnih institucij.

Vsekakor velja, da bo delavcem od dneva, ko izjemne okoliščine ne bodo več podane, onemogočeno opravljanje dela na domu na podlagi 169. člena ZDR-1. Od takrat dalje, bodo lahko delavci delo od doma veljavno opravljali zgolj v primeru obstoja druge ustrezne pravne podlage. To je sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu oziroma obstoj veljavne pogodbe o zaposlitvi, ki kot kraj opravljanja dela določa tudi domači naslov delavca. Ob tem mora biti delodajalec pozoren na nekatere posebnosti, ki veljajo pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za delo na domu, predvsem obveznost obveščanja IRSD glede nameravanega organiziranja dela na domu ter pravico delavca do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu, pri čemer mora biti višina nadomestila dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi.

V primeru neobstoja pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pa je za delavce, ki sedaj opravljajo delo na domu na podlagi 169. člena ZDR-1, po prenehanju izjemnih okoliščin načeloma predvidena vrnitev na delovno mesto. Na tem mestu velja opozoriti, da imajo delodajalci obveznost zagotavljati varno in zdravo delovno okolje, ki se je zaradi epidemije bolezni COVID-19 sicer močno spremenilo. Varnost in zdravje pri delu namreč nudita praktično podporo za vrnitev na delovno mesto, zato naj se delodajalci poslužijo ustreznih preventivnih ukrepov, ki bodo veljali v njihovem delovnem okolju in pomagali zagotoviti varno in zdravo vrnitev na delo po sprostitvi ukrepov omejevanja socialnih stikov in prispevali tudi k zmanjšanju širitve bolezni COVID-19.

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.